டொமைன்கள் உதவி

Change my domain contact information

You can change the contact information for your domain names at any time. Each contact type (registrant, administrative, technical and billing) can be edited individually, or you can edit them all at the same time. You'll need to follow different steps if your domain has private registration enabled.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. Check the box next to the domain(s) you want to update. Or, click the check mark icon and Select All
  3. From the menu above your domain list, select Ownership, then Update Contacts.
    select update contacts
  4. Enter your new contact information details.

    Note: To edit info for the individual contact types, deselect the option for Use for all contact types and select the appropriate contact tab.

  5. Click Save once you've made your updates. It can take up to 48 hours for your new information to update on the WHOIS database.
Required: If you updated the registrant organization, first name, last name or email address, you'll need to approve those changes.

More info


இந்தக் கட்டுரை பயனுள்ளதாக இருந்ததா?
Thanks for your feedback. To speak with a customer service representative, please use the support phone number or chat option above.
நாங்கள் உதவினோம் என்பதில் மகிழ்ச்சி! ஏதாவது மேலதிகமாக நாங்கள் உங்களுக்கு செய்ய வேண்டுமா?
அதைப் பற்றி வருந்துகிறோம். Tell us what was confusing or why the solution didn’t solve your problem.