நிர்வகிக்கப்பட்ட WordPress உதவி

Traffic limits

Instead of measuring bandwidth, your Managed WordPress account supports a particular number of visitors per month, based on the type of plan you have:

Plan Number of sites Unique visitors
Basic 1 25,000
Deluxe 1 100,000
Ultimate 2 400,000
Pro 1 1 100,000
Pro 5 5 200,000
Pro 10 10 500,000
Pro 25 25 1,000,000
Pro 50
(Must contact support to purchase)
50 2,000,000

இந்தக் கட்டுரை பயனுள்ளதாக இருந்ததா?
Thanks for your feedback. To speak with a customer service representative, please use the support phone number or chat option above.
நாங்கள் உதவினோம் என்பதில் மகிழ்ச்சி! ஏதாவது மேலதிகமாக நாங்கள் உங்களுக்கு செய்ய வேண்டுமா?
அதைப் பற்றி வருந்துகிறோம். Tell us what was confusing or why the solution didn’t solve your problem.